Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Clear View NV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Clear View NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Clear View NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Clear View NV. Clear View NV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Clear View NV.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Clear View NV geen controle heeft. Clear View NV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Clear View NV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Clear View NV verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Clear View NV verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Clear View NV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van info@followme.nl. Geplaatste afbeeldingen worden verondersteld rechtens te zijn geplaatst binnen de rechten krachtens de Auteurswet. Mocht u onverhoopt de rechtmatige eigenaar en maker van de inhoud/afbeelding zijn, neem dan contact met ons op en het inbreuk makende materiaal wordt, indien van toepassing, verwijderd.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@clearview.be.

Daarnaast is op de Clear View NV internetsite ons privacy statement van toepassing. Clear View NV adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Clear View NV internetsite kennis te nemen.